Ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie D&O

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem.
Członek kierownictwa:

– osoba fizyczna, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, rady dyrektorów, głównego księgowego, dyrektora zarządzającego lub inną podobną funkcję zgodnie z prawem właściwym dla Spółki, w tym postanowieniami umowy lub statutu Spółki, prokurenta (zgodnie z art. 1091 i 1099 polskiego kodeksu cywilnego) lub powiernika w ramach Programu świadczeń

– Pracownik Spółki, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roszczenie zostało podniesione przeciwko niemu w związku z czynem bezprawnym jednocześnie z podniesieniem go przeciwko członkowi kierownictwa spółki

– pracownik, który pełnił, pełni lub będzie pełnił obowiązki zarządcze w spółce lub mającego wykonywać czynności zazwyczaj wykonywane przez członka kierownictwa spółki

– którykolwiek pracownik w odniesieniu do czynu bezprawnego pracodawcy oraz czynu bezprawnego dotyczącego programu świadczeń

-osoba fizyczna, która pełniła, pełni lub obejmuje funkcję członka organu kontrolnego lub nadzorczego w spółce zgodnie z definicją zawartą w przepisach właściwego prawa

– w przypadku, gdy spółka lub spółka zewnętrzna jest organizacją charytatywną, izbą gospodarczą lub innym podmiotem tego rodzaju o charakterze non-profit, który nie posiada kapitału zakładowego i osobę fizyczną, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję powiernika, prokurenta (zgodnie z art. 1091 i 1099 polskiego kodeksu cywilnego), członka zarządu, rady, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub komitetu spółki

– małżonka, partnera (konkubinę lub konkubenta) osoby fizycznej, która spełnia warunki definicji określonej powyżej, ale wyłącznie w odniesieniu do czynności egzekucyjnych przeciwko majątkowi osobistemu takiego małżonka lub partnera, podjętych na podstawie orzeczenia sądowego wydanego przeciwko osobie ubezpieczonej w następstwie roszczenia objętego umową ubezpieczenia

Kiedy zadziała?

Jeżeli jeden z  członków kierownictwa, poprzez swoje działanie narazi na szkodę spółkę, wspólnotę lub organizację non profit, popełni czyn bezprawny, niewłaściwy obrót papierami wartościowymi, utraci dane lub dokumenty w związku z błędami w zarządzaniu

Dla kogo?

dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji non profit itp

Jaki ma zakres?

– odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem

– zwrot zarządzanej spółce (podmiotowi) kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem

– odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy. Odpowiedzialność członka kierownictwa za czyny bezprawne pracodawcy

– koszty obrony spółki (zarządzanego podmiotu) z tytułu zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych

– odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych

– odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki

– utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Do 50.000.000zł

Kiedy nie zadziała?
na przykład:

– jeżeli czyn bezprawny powstał przed datą lub w dacie retroaktywnej

– roszczenia związane z okolicznościami, w których członek kierownictwa otrzymywał korzyści osobiste lub bezprawne wynagrodzenie lub dopuścił się oszustwa lub umyślnego naruszenia prawa (o ile zostało to przyznane lub ustalone prawomocnym wyrokiem sądu)

– roszczenia zgłoszone lub podlegające jurysdykcji lub prawu właściwemu USA, związane z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych, zabezpieczenia emerytalnego lub emisją papierów wartościowych według prawa USA

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

[dropshadowbox align=”none” effect=”arima madurai” width=”300px” height=”130px” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]W razie pytań, zapraszam do kontaktu
 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl[/dropshadowbox]