Odpowiedzialność Cywilna Firmy

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie, które pokrywa różnego rodzaju szkody, wyrządzone osobie trzeciej(kontrahent, klient, przechodzień na ulicy itp.) lub wyrządzone w mieniu osoby trzeciej(uszkodzenie cudzego budynku, maszyny, ubrania, zwierząt, produktów itp.)

Kiedy zadziała?

Jeżeli Twój produkt lub wykonywana usługa, działanie doprowadzi do uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej lub w mieniu(samochody, budynki, ubrania, maszyny, towar, rośliny itp.) osoby trzeciej.

Dla kogo?

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą powinna posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej, chociażby dlatego, że może zalać sąsiadów lub wynajmowany lokal w trakcie wykonywania swojej pracy.

Jaki ma zakres?

? odpowiedzialność deliktowa(czynności wnikające z codziennych prac), kontraktowa(czynności wynikające z podpisanej umowy) i za produkt(rzeczy, które wyprodukował przedsiębiorca, również z półproduktów)

-szkody wyrządzone nieumyślnie, również w wyniku rażącego niedbalstwa(jako właściciel firmy odpowiadasz za działania swoich pracowników)

-utracone korzyści i inne wynikające z danego zdarzenia straty

-koszty związane z obroną sądową oraz wyceny rzeczoznawców

-szkody wyrządzone przez podwykonawców

-szkody powstałe w mieniu, w skutek źle wykonanego kontraktu(nie obejmuje gwarancji/rękojmi)

-szkody powstałe w wyniku działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów

-szkody powstałe w wyniku użytkowania pojazdów niepodlegających rejestracji

-szkody powstałe w podziemnych instalacjach i urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług

-polisa może działać na terenie całego świata

Dodatkowo można wykupić klauzule, które są zawarte w ogólnych warunkach danej firmy ubezpieczeniowej lub na pisemny wniosek może być ustalona indywidualna klauzula zgodna z potrzebami ubezpieczonego.

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Zwyczajowo przyjęło się, że minimalna suma Ubezpieczenia wynosi 50.000zł, a górną granicę ustala ubezpieczony. Dodatkowo można określić inne sumy Ubezpieczenia w poszczególnych klauzulach.

Kiedy nie zadziała? (przykłady)

-jeżeli twój produkt jest na gwarancji/rękojmi to musisz naprawić go sam

-jeżeli wykonujesz np. usługę wymiany kanalizacji i źle ją wykonasz, to za źle zamontowane rury nie będzie wypłaty roszczenia, tylko za zniszczone np. meble

-jeżeli dostarczasz jakieś elementy do maszyn i będą ona wadliwe, to za te elementy nie będzie odpowiedzialności, będzie odpowiedzialność, jeżeli one uszkodzą tę maszynę lub inne przedmioty

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polis.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu
 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl