Co to jest?

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, nakładane odgórnie przez ustawę dotyczącą konkretnego zawodu. Do tej polisy można dokupić ubezpieczenie dobrowolne(podwyższa sumę ubezpieczenia oraz rozszerza zakres odpowiedzialności)

Kiedy zadziała?

W sytuacjach niepożądanych wywołujących szkodę osobową lub majątkową, związanych ściśle z wykonywanym zawodem.

Dla kogo?

Dla każdej osoby, która wykonuje zawód objęty ustawowym ubezpieczeniem oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Jaki ma zakres?

Odpowiedzialność cywilna obowiązkowa zgodna z ustawą

Dodatkowa suma Ubezpieczenia w odpowiedzialności cywilnej

Dodatkowe klauzule, które różnią się w zależności od ubezpieczanego zawodu

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Sumę Ubezpieczenia określa ustawa w zależności od zawodu.

Dodatkowy limit odpowiedzialności ustalany jest indywidualnie, w zależności od zawodu, zakresu oraz towarzystwa ubezpieczeniowego

Zwyczajowo przyjmuje się minimalną sumę Ubezpieczenia 50.000zł

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem.
Członek kierownictwa:

– osoba fizyczna, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, rady dyrektorów, głównego księgowego, dyrektora zarządzającego lub inną podobną funkcję zgodnie z prawem właściwym dla Spółki, w tym postanowieniami umowy lub statutu Spółki, prokurenta (zgodnie z art. 1091 i 1099 polskiego kodeksu cywilnego) lub powiernika w ramach Programu świadczeń

– Pracownik Spółki, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roszczenie zostało podniesione przeciwko niemu w związku z czynem bezprawnym jednocześnie z podniesieniem go przeciwko członkowi kierownictwa spółki

– pracownik, który pełnił, pełni lub będzie pełnił obowiązki zarządcze w spółce lub mającego wykonywać czynności zazwyczaj wykonywane przez członka kierownictwa spółki

– którykolwiek pracownik w odniesieniu do czynu bezprawnego pracodawcy oraz czynu bezprawnego dotyczącego programu świadczeń

-osoba fizyczna, która pełniła, pełni lub obejmuje funkcję członka organu kontrolnego lub nadzorczego w spółce zgodnie z definicją zawartą w przepisach właściwego prawa

– w przypadku, gdy spółka lub spółka zewnętrzna jest organizacją charytatywną, izbą gospodarczą lub innym podmiotem tego rodzaju o charakterze non-profit, który nie posiada kapitału zakładowego i osobę fizyczną, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję powiernika, prokurenta (zgodnie z art. 1091 i 1099 polskiego kodeksu cywilnego), członka zarządu, rady, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub komitetu spółki

– małżonka, partnera (konkubinę lub konkubenta) osoby fizycznej, która spełnia warunki definicji określonej powyżej, ale wyłącznie w odniesieniu do czynności egzekucyjnych przeciwko majątkowi osobistemu takiego małżonka lub partnera, podjętych na podstawie orzeczenia sądowego wydanego przeciwko osobie ubezpieczonej w następstwie roszczenia objętego umową ubezpieczenia

Kiedy zadziała?

Jeżeli jeden z  członków kierownictwa, poprzez swoje działanie narazi na szkodę spółkę, wspólnotę lub organizację non profit, popełni czyn bezprawny, niewłaściwy obrót papierami wartościowymi, utraci dane lub dokumenty w związku z błędami w zarządzaniu

Dla kogo?

dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji non profit itp

Jaki ma zakres?

– odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem

– zwrot zarządzanej spółce (podmiotowi) kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem

– odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy. Odpowiedzialność członka kierownictwa za czyny bezprawne pracodawcy

– koszty obrony spółki (zarządzanego podmiotu) z tytułu zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych

– odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych

– odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki

– utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Do 50.000.000zł

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, nakładane odgórnie przez ustawę dotyczącą konkretnego zawodu. Do tej polisy można dokupić ubezpieczenie dobrowolne(podwyższa sumę ubezpieczenia oraz rozszerza zakres odpowiedzialności)

Kiedy zadziała?

W sytuacjach niepożądanych wywołujących szkodę osobową lub majątkową, związanych ściśle z wykonywanym zawodem.

Dla kogo?

Dla każdej osoby, która wykonuje zawód objęty ustawowym ubezpieczeniem oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Jaki ma zakres?

Odpowiedzialność cywilna obowiązkowa zgodna z ustawą

Dodatkowa suma Ubezpieczenia w odpowiedzialności cywilnej

Dodatkowe klauzule, które różnią się w zależności od ubezpieczanego zawodu

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Sumę Ubezpieczenia określa ustawa w zależności od zawodu.

Dodatkowy limit odpowiedzialności ustalany jest indywidualnie, w zależności od zawodu, zakresu oraz towarzystwa ubezpieczeniowego

Zwyczajowo przyjmuje się minimalną sumę Ubezpieczenia 50.000zł

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie, które pokrywa koszty związane z incydentem informatycznym,

Kiedy zadziała?

– naruszenie danych osobowych, za które odpowiadasz

– naruszenie bezpieczeństwa informacji

– naruszenie praw autorskich i pokrewnych praw (szkody wizerunkowe)

– ataki hakerskie

– odzyskanie danych i utracone z tym faktem zyski

– pomoc specjalistyczna w informatyce śledczej

Dla kogo?

Każda firma, która przetwarza i przechowuje dane osobowe oraz działa w przestrzeni wirtualnej

Jaki ma zakres?

– odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych

– koszty odpowiedzialności regulacyjnej z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych

– koszty obsługi incydentu informatycznego, w tym koszty reakcji na incydent i koszty zarządzania kryzysowego

– odpowiedzialność cywilna za szkody (inne niż rzeczowe i osobowe) spowodowane przez system informatyczny ubezpieczonego

– odpowiedzialność cywilna z tytułu bezprawnych czynów multimedialnych

– koszty wymuszonych płatności

– utracony zysk i koszty odtworzenia zasobów cyfrowych

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Do 5.000.000zł

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

 

Co to jest?

Ubezpieczenie dające wsparcie finansowe osobie, która zachorowała i/lub uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i nie może wykonywać aktualnego zawodu/specjalizacji lub sportu zawodowego.

Kiedy zadziała?

Działa od chwili orzeczenia o chorobie lub zaistnienia nieszczęśliwego wypadku powodujący niezdolność do pracy lub śmierć ubezpieczonego.

Dla kogo?

Osoby czynne zawodowo oraz osoby niepracujące w wieku 16 – 80 lat, przy czym świadczenia z tytułu całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy, dostępne są do 65 roku życia.

Jaki ma zakres?

 • śmierć w następstwie NNW
 • inwalidztwo
 • całkowita trwała niezdolność do pracy
 • całkowita okresowa niezdolność do pracy

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

 • śmierć NNW; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy)
 • inwalidztwo; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy)
 • trwała niezdolność do pracy; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy);
 • okresowa niezdolność do pracy; suma ubezpieczenia (miesięczne świadczenie nie może przekroczyć 65% średniego miesięcznego przychodu)
 • dla lekarzy i innych zawodów medycznych: zakażenie wirusem HIV i WZW B/C; suma ubezpieczenia 100.000zł i 20.000zł lub 200.000zł i 40.000zł
 • świadczenie pogrzebowe do 25.000zł
 • dostosowanie do życia w niepełnosprawności do 200.000zł
 • dzienne świadczenie szpitalne do 500zł/dobę
 • świadczenia kosztów medycznych do 10.000zł
 • trwałe uszczerbki – zgodnie z tabelą zawartą w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.