Co to jest?

Jest to ubezpieczenie, które pokrywa różnego rodzaju szkody, wyrządzone osobie trzeciej (kontrahent, klient, przechodzień na ulicy itp.) lub wyrządzone w mieniu osoby trzeciej (uszkodzenie cudzego budynku, maszyny, ubrania, zwierząt, produktów itp.)

Kiedy zadziała?

Jeżeli Twój produkt lub wykonywana usługa, doprowadzi do uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej lub na mieniu (samochody, budynki, ubrania, maszyny, towar, rośliny itp.) osoby trzeciej.

Dla kogo?

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą powinna posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej (chociażby dlatego, że może zalać sąsiadów lub wynajmowany lokal w trakcie wykonywania swojej pracy).

Jaki ma zakres?

-odpowiedzialność deliktowa (czynności wnikające z codziennych prac),

-odpowiedzialność kontraktowa (czynności wynikające z podpisanej umowy)

-odpowiedzialność za produkt (rzeczy, które wyprodukował przedsiębiorca, również z półproduktów)

-szkody wyrządzone nieumyślnie, również w wyniku rażącego niedbalstwa (jako właściciel firmy odpowiadasz za działania swoich pracowników)

-utracone korzyści i inne wynikające z danego zdarzenia straty

-koszty związane z obroną sądową oraz wyceny rzeczoznawców

-szkody wyrządzone przez podwykonawców

-szkody powstałe w mieniu, w skutek źle wykonanego kontraktu (nie obejmuje gwarancji/rękojmi)

-szkody powstałe w wyniku działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów

-szkody powstałe w wyniku użytkowania pojazdów niepodlegających rejestracji

-szkody powstałe w podziemnych instalacjach i urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług

-polisa może działać na terenie całego świata

Dodatkowo można wykupić klauzule, które są zawarte w ogólnych warunkach danej firmy ubezpieczeniowej lub na pisemny wniosek może być ustalona indywidualna klauzula zgodna z potrzebami ubezpieczonego.

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Zwyczajowo przyjęło się, że minimalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000zł, a górną granicę ustala ubezpieczony. Dodatkowo można określić inne sumy ubezpieczenia w poszczególnych klauzulach, wchodzących w zakres danej polisy.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polis.

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie, które pokrywa różnego rodzaju szkody, wyrządzone osobie trzeciej (kontrahent, klient, przechodzień na ulicy itp.) lub wyrządzone w mieniu osoby trzeciej (uszkodzenie cudzego budynku, maszyny, ubrania, zwierząt, produktów itp.)

Kiedy zadziała?

Jeżeli Twój produkt lub wykonywana usługa, doprowadzi do uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej lub na mieniu (samochody, budynki, ubrania, maszyny, towar, rośliny itp.) osoby trzeciej.

Dla kogo?

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą powinna posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej (chociażby dlatego, że może zalać sąsiadów lub wynajmowany lokal w trakcie wykonywania swojej pracy).

Jaki ma zakres?

-odpowiedzialność deliktowa (czynności wnikające z codziennych prac),

-odpowiedzialność kontraktowa (czynności wynikające z podpisanej umowy)

-odpowiedzialność za produkt (rzeczy, które wyprodukował przedsiębiorca, również z półproduktów)

-szkody wyrządzone nieumyślnie, również w wyniku rażącego niedbalstwa (jako właściciel firmy odpowiadasz za działania swoich pracowników)

-utracone korzyści i inne wynikające z danego zdarzenia straty

-koszty związane z obroną sądową oraz wyceny rzeczoznawców

-szkody wyrządzone przez podwykonawców

-szkody powstałe w mieniu, w skutek źle wykonanego kontraktu (nie obejmuje gwarancji/rękojmi)

-szkody powstałe w wyniku działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów

-szkody powstałe w wyniku użytkowania pojazdów niepodlegających rejestracji

-szkody powstałe w podziemnych instalacjach i urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług

-polisa może działać na terenie całego świata

Dodatkowo można wykupić klauzule, które są zawarte w ogólnych warunkach danej firmy ubezpieczeniowej lub na pisemny wniosek może być ustalona indywidualna klauzula zgodna z potrzebami ubezpieczonego.

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Zwyczajowo przyjęło się, że minimalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000zł, a górną granicę ustala ubezpieczony. Dodatkowo można określić inne sumy ubezpieczenia w poszczególnych klauzulach, wchodzących w zakres danej polisy.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polis.

Co to jest?

Ubezpieczenie dające wsparcie finansowe osobie, która zachorowała i/lub uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i nie może wykonywać aktualnego zawodu/specjalizacji lub sportu zawodowego.

Kiedy zadziała?

Działa od chwili orzeczenia o chorobie lub zaistnienia nieszczęśliwego wypadku powodujący niezdolność do pracy lub śmierć ubezpieczonego.

Dla kogo?

Osoby czynne zawodowo oraz osoby niepracujące w wieku 16 – 80 lat, przy czym świadczenia z tytułu całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy, dostępne są do 65 roku życia.

Jaki ma zakres?

 • śmierć w następstwie NNW
 • inwalidztwo
 • całkowita trwała niezdolność do pracy
 • całkowita okresowa niezdolność do pracy

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

 • śmierć NNW; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy)
 • inwalidztwo; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy)
 • trwała niezdolność do pracy; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy);
 • okresowa niezdolność do pracy; suma ubezpieczenia (miesięczne świadczenie nie może przekroczyć 65% średniego miesięcznego przychodu)
 • dla lekarzy i innych zawodów medycznych: zakażenie wirusem HIV i WZW B/C; suma ubezpieczenia 100.000zł i 20.000zł lub 200.000zł i 40.000zł
 • świadczenie pogrzebowe do 25.000zł
 • dostosowanie do życia w niepełnosprawności do 200.000zł
 • dzienne świadczenie szpitalne do 500zł/dobę
 • świadczenia kosztów medycznych do 10.000zł
 • trwałe uszczerbki – zgodnie z tabelą zawartą w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Co to jest?

Jest to bardzo szerokie ubezpieczenie, które rekompensuje utracony majątek firmowy w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Kiedy zadziała?

– nieprzewidziane zdarzenie wywołane ogniem, wybuchem gazu, zalaniem, powodzią, upadkiem statku powietrznego, uderzeniem pojazdu, huku ponaddźwiękowego, gradu, huraganu, lawiny, trzęsienia ziemi, uderzeniem pioruna, upadkiem drzew i masztów, dymu, sadzy, wybuchu oraz inne nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia

– nieznany sprawca zniszczy Twoje mienie

– gdy dojdzie do kradzieży lub usiłowania kradzieży

– zniszczenie lub utrata elektroniki stacjonarnej i przenośnej oraz sprzętu medycznego

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, neonów świetlnych, chłodni sklepowych

– utrata transportowanego środka obrotowego pojazdem własnym lub na zlecenie pojazdem firmy transportowej (OC przewoźnika międzynarodowego pokrywa równowartość w SDR za kilogram brakującej wagi brutto)

– assistance: pomoc techniczna i medyczna

– następstwa nieszczęśliwych wypadków osób objętych polisą bez względu na formę zatrudnienia

Dla kogo?

Każdy kto prowadzi firmę, nawet w miejscu zamieszkania

Jaki ma zakres?

-ogień i inne zdarzenia losowe lub wariant AllRisk

– wandalizm

– kradzież

– elektronika

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

– cargo

– assistance

– następstwa nieszczęśliwych wypadków

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Suma ustalana jest indywidualnie, w zależności od ubezpieczanego przedmiotu. Podstawą są faktury zakupu, ewidencja środków trwałych lub wartość rynkowa np. budynków.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Co to jest?

Ubezpieczenie chroniące Twój pojazd lub flotę pojazdów oraz szkody wyrządzone przez Ciebie i Twoich kierowców

Kiedy zadziała?

wszelkie zdarzenia związane z ruchem pojazdów wyrządzonym samemu sobie oraz osobom trzecim

Dla kogo?

Dla każdego posiadacza pojazdu, który podlega rejestracji, a także wózków widłowych, quadów itp

Jaki ma zakres?

– odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu (OC)

– autocasco (AC)

– następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)

– pomoc drogowa w razie wypadku, awarii i kradzieży pojadu (ASS)

– uszkodzenie i wybicie szyb samochodowych

– ubezpieczenie przewożonego bagażu

– ochrona zniżek w OC i AC

– ochrona prawna

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

– OC ustawowa suma Ubezpieczenia 5.210.000 euro przy szkodach na osobie i 1.050.000 euro przy szkodach na mieniu

– AC ustalana jest wartość katalogowa w zależności od marki, modelu, rocznika, pojemności, mocy silnika, wyposażenia, wcześniejszych szkód na danym pojeździe, rodzaju użytkowania, stanu licznika

– NNW od 5.000zł do 100.000zł

– ASS od 0km do 1500km (w niektórych firmach limit na terenie RP i zagranicą dodaje się)

– szyby od 2.000 do 10.000zł

– bagaż 5.000zł

– ochrona zniżek liczona jest oddzielnie w OC i AC i jest zależna od firmy ubezpieczeniowej

– ochrona prawna od 5.000 do 10.000zł

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Co to jest?

Jest to bardzo szerokie ubezpieczenie, które rekompensuje utracony majątek firmowy w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Kiedy zadziała?

– nieprzewidziane zdarzenie wywołane ogniem, wybuchem gazu, zalaniem, powodzią, upadkiem statku powietrznego, uderzeniem pojazdu, huku ponaddźwiękowego, gradu, huraganu, lawiny, trzęsienia ziemi, uderzeniem pioruna, upadkiem drzew i masztów, dymu, sadzy, wybuchu oraz inne nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia

– nieznany sprawca zniszczy Twoje mienie

– gdy dojdzie do kradzieży lub usiłowania kradzieży

– zniszczenie lub utrata elektroniki stacjonarnej i przenośnej oraz sprzętu medycznego

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, neonów świetlnych, chłodni sklepowych

– utrata transportowanego środka obrotowego pojazdem własnym lub na zlecenie pojazdem firmy transportowej (OC przewoźnika międzynarodowego pokrywa równowartość w SDR za kilogram brakującej wagi brutto)

– assistance: pomoc techniczna i medyczna

– następstwa nieszczęśliwych wypadków osób objętych polisą bez względu na formę zatrudnienia

Dla kogo?

Każdy kto prowadzi firmę, nawet w miejscu zamieszkania

Jaki ma zakres?

-ogień i inne zdarzenia losowe lub wariant AllRisk

– wandalizm

– kradzież

– elektronika

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

– cargo

– assistance

– następstwa nieszczęśliwych wypadków

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Suma ustalana jest indywidualnie, w zależności od ubezpieczanego przedmiotu. Podstawą są faktury zakupu, ewidencja środków trwałych lub wartość rynkowa np. budynków.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Co to jest?

Jest to bardzo szerokie ubezpieczenie, które rekompensuje utracony majątek firmowy w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Kiedy zadziała?

– nieprzewidziane zdarzenie wywołane ogniem, wybuchem gazu, zalaniem, powodzią, upadkiem statku powietrznego, uderzeniem pojazdu, huku ponaddźwiękowego, gradu, huraganu, lawiny, trzęsienia ziemi, uderzeniem pioruna, upadkiem drzew i masztów, dymu, sadzy, wybuchu oraz inne nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia

– nieznany sprawca zniszczy Twoje mienie

– gdy dojdzie do kradzieży lub usiłowania kradzieży

– zniszczenie lub utrata elektroniki stacjonarnej i przenośnej oraz sprzętu medycznego

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, neonów świetlnych, chłodni sklepowych

– utrata transportowanego środka obrotowego pojazdem własnym lub na zlecenie pojazdem firmy transportowej (OC przewoźnika międzynarodowego pokrywa równowartość w SDR za kilogram brakującej wagi brutto)

– assistance: pomoc techniczna i medyczna

– następstwa nieszczęśliwych wypadków osób objętych polisą bez względu na formę zatrudnienia

Dla kogo?

Każdy kto prowadzi firmę, nawet w miejscu zamieszkania

Jaki ma zakres?

-ogień i inne zdarzenia losowe lub wariant AllRisk

– wandalizm

– kradzież

– elektronika

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

– cargo

– assistance

– następstwa nieszczęśliwych wypadków

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Suma ustalana jest indywidualnie, w zależności od ubezpieczanego przedmiotu. Podstawą są faktury zakupu, ewidencja środków trwałych lub wartość rynkowa np. budynków.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Co to jest?

Jest to bardzo szerokie ubezpieczenie, które rekompensuje utracony majątek firmowy w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Kiedy zadziała?

– nieprzewidziane zdarzenie wywołane ogniem, wybuchem gazu, zalaniem, powodzią, upadkiem statku powietrznego, uderzeniem pojazdu, huku ponaddźwiękowego, gradu, huraganu, lawiny, trzęsienia ziemi, uderzeniem pioruna, upadkiem drzew i masztów, dymu, sadzy, wybuchu oraz inne nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia

– nieznany sprawca zniszczy Twoje mienie

– gdy dojdzie do kradzieży lub usiłowania kradzieży

– zniszczenie lub utrata elektroniki stacjonarnej i przenośnej oraz sprzętu medycznego

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, neonów świetlnych, chłodni sklepowych

– utrata transportowanego środka obrotowego pojazdem własnym lub na zlecenie pojazdem firmy transportowej (OC przewoźnika międzynarodowego pokrywa równowartość w SDR za kilogram brakującej wagi brutto)

– assistance: pomoc techniczna i medyczna

– następstwa nieszczęśliwych wypadków osób objętych polisą bez względu na formę zatrudnienia

Dla kogo?

Każdy kto prowadzi firmę, nawet w miejscu zamieszkania

Jaki ma zakres?

-ogień i inne zdarzenia losowe lub wariant AllRisk

– wandalizm

– kradzież

– elektronika

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

– cargo

– assistance

– następstwa nieszczęśliwych wypadków

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Suma ustalana jest indywidualnie, w zależności od ubezpieczanego przedmiotu. Podstawą są faktury zakupu, ewidencja środków trwałych lub wartość rynkowa np. budynków.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.